Procedura zgłoszeń skarg na działalność Fundacji Mocni w Duchu

1. Fundacja Mocni w Duchu jest organizacją katolicką nad którą nadzór sprawuje Arcybiskup Metropolita Łódzki. Arcybiskup jest instancją odwoławczą i ostateczną w zakresie działania Fundacji.
2. Skargi na pracowników i wolontariuszy Fundacji Mocni w Duchu rozpoznaje Zarząd Fundacji.
3. Skargi na działalność Zarządu Fundacji Mocni w Duchu rozpoznaje Komisja Rewizyjna Fundacji Mocni w Duchu.
4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą zwracać się do Rady Programowej Fundacji w sprawie wyrażenia opinii na temat przedmiotu skargi.
5. Analiza skargi następuje po powiadomieniu obwinianej osoby o wpłynięciu skargi, stwarzając jej następnie możliwość odniesienia się do skargi oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień.

6. W razie konieczności Organy Fundacji zwracają się do skarżącego o wyjaśnienia.
7. W razie stwierdzenia bezzasadności wniosku lub jego zasadniczych uchybień formalnych (typu nie podania nazwiska osoby, która jest o coś oskarżana) Organy Fundacji mogą odstąpić od prowadzenia dalszego postępowania, informując o tym wnioskodawcę.
8. Organ Fundacji badający skargę sporządza opinię określając rodzaj odpowiedzialności wolontariuszy lub pracowników i przedstawia opinię do decyzji Zarządu Fundacji (pkt 2) bądź Komisji Rewizyjnej (pkt 3).
9. Opinię otrzymuje Rada Programowa Fundacji.